Disclaimer

 

 

1. Aanvaarding

Oldelft Benelux B.V. (in het vervolg aan te duiden als 'Oldelft Benelux') stelt zijn websites ter beschikking op basis van de volgende voorwaarden ("Voorwaarden"). Het bezoeken van één of meerdere sites houdt automatisch in dat u deze Voorwaarden accepteert. Oldelft Benelux kan deze Voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op zijn websites publiceren. Controleert u voorafgaand aan elk bezoek, of zich wijzigingen in de Voorwaarden hebben voorgedaan.

 

2. Oldelft Benelux  Websites

Op de Oldelft Benelux websites vindt u informatie over bepaalde producten en diensten van Oldelft Benelux en kunt u bijkomende informatie aanvragen. De website www. oldelftbenelux.nl is de hoofdsite van Oldelft Benelux voor Nederland. De op deze site genoemde links naar dealers en distributeurs dient u te gebruiken om aanvullende informatie over onze producten en diensten te krijgen.

 

3. Informatie over cookies

Meer informatie over ons cookiebeleid.

 

4. Gebruik

De Oldelft Benelux Websites en de informatie die zij bevatten, worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. Oldelft Benelux behoudt zich het recht voor de Oldelft Benelux Websites te wijzigen of vragen niet te beantwoorden indien deze door Oldelft Benelux als niet relevant met betrekking tot de inhoud van de sites of de activiteiten van Oldelft Benelux in het algemeen worden beschouwd.

In een aantal gevallen zal Oldelft Benelux u vragen uw persoonlijke gegevens via de site aan ons door te geven als deze nodig zijn voor het uitvoeren van persoongebonden activiteiten. Dit wordt van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt. Behoudens de verplichtingen van Oldelft Benelux in het raam van de Privacy Policy wordt alle informatie of al het materiaal dat via de Oldelft Benelux Websites naar Oldelft Benelux wordt gestuurd, beheerd met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Door informatie of materiaal (anders dan persoonsgebonden informatie) naar Oldelft Benelux te sturen, geeft u Oldelft Benelux het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, ten toon te stellen , uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft Oldelft Benelux tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt.

U verbindt zich ertoe via de websites geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding.

U verbindt zich er ook toe via de websites geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn.

Oldelft Benelux behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze Sectie 3, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niettegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat Oldelft Benelux geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat Oldelft Benelux niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze Voorwaarden vermelde principes te garanderen.

U mag vanaf andere websites naar de Oldelft Benelux websites linken mits de inhoud van deze sites niet kan worden beschouwd als immoreel, ongepast of op andere wijze conflicterend met de belangen van Oldelft Benelux, zulks ter beoordeling van Oldelft Benelux. Indien Oldelft Benelux u daarom verzoekt dient elke link naar een Oldelft Benelux website onverwijld te worden verwijderd.

Alle informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads en software) die deel uitmaakt van de door Oldelft Benelux beheerde Websites, is eigendom van Oldelft Benelux en zijn leveranciers en wordt beschermd door Europese, Japanse en internationale auteursrechten.

Oldelft Benelux geeft u enkel toestemming om de Informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de Informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Het gebruik van de Informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden.

Indien u de Gegevens wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze Informatie, d.w.z Oldelft Benelux, zijn leveranciers of andere partijen.

Indien u een deel van de Inhoud rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan de Webmaster via webmaster@oldelftbenelux.nl. Indien u een deel van de Informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wilt publiceren.

U gaat akkoord om Oldelft Benelux en de filialen van Oldelft Benelux te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim, eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze Sectie 3.

 

5. Disclaimer

Oldelft Benelux is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Oldelft Benelux Website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om het even welk product en om het even welke service in verband met de Oldelft Benelux Website. Oldelft Benelux is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie 4 de relatie tussen Oldelft Benelux en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze Voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de Oldelft Benelux Websites gebruikt op eigen risico en dat Oldelft Benelux niet garandeert dat de Oldelft Benelux Websites aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door Oldelft Benelux ter beschikking worden gesteld via de Oldelft Benelux Websites of in verband met de Oldelft Benelux Websites, worden aangeboden "ZOALS ZE ZIJN" of "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN". Oldelft Benelux verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de Oldelft Benelux Websites, of in verband met de Oldelft Benelux Websites ter beschikking worden gesteld. Oldelft Benelux behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de Oldelft Benelux Websites worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

Disclaimer (externe websites)

De Oldelft Benelux Websites bevatten links naar websites van distributeurs van de Oldelft Benelux producten zoals die op onze websites te zien zijn. Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten na te gaan welke uw dichtstbijzijnde distributeur is, welke van onze producten er verkrijgbaar zijn, en eventueel on-line tot bestelling over te gaan.

Deze links impliceren evenwel niet dat Oldelft Benelux enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik. Oldelft Benelux heeft geen enkele controle over deze websites en kan derhalve niet instaan voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid. Oldelft Benelux aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot deze websites.

 

6. Aansprakelijkheid

Oldelft Benelux, elke andere partij die betrokken is bij de Groep Canon (al of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van deze Oldelft Benelux Website), of bedrijven van de Groep Canon, bestuurders, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van deze bedrijven zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten), door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de Oldelft Benelux Websites, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Oldelft Benelux Website of het materiaal op dergelijke website. Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze Oldelft Benelux Websites bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze Oldelft Benelux Websites of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Oldelft Benelux uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of verwondingen veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

 

7. Privacy-policy

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Oldelft Benelux zoals beschreven in deze sectie 6 wordt beheerst door de Wet bescherming persoonsgegevens. De informatie die u in een registratieformulier of op een andere manier verstrekt via de Oldelft Benelux Websites, zal gebruikt worden door Oldelft Benelux om de informatie en diensten aan te bieden die u via de Oldelft Benelux Websites hebt aangevraagd.

De filialen of agenten van Oldelft Benelux kunnen deze informatie van tijd tot tijd gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u te informeren over de andere producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. In het betreffende vakje in uw registratieformulier kunt u aangeven of u dergelijke informatie wenst te ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere filialen van Oldelft Benelux en aan derden (zoals hosting service providers) voor de hogervermelde en voor administratieve doeleinden. In het raam hiervan kunnen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige bestemmelingen kunnen zich bevinden in landen waar niet dezelfde wetten in verband met de persoonlijke gegevens gelden als in de lidstaten van de EU. Wij doen evenwel ons uiterste best teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw informatie te beschermen. Het is onze doelstelling uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ze worden bewaard in beveiligde computer- en manuele dossiers en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die in deze Privacy Policy worden vermeld.

De server die Oldelft Benelux gebruikt om deze informatie op te slaan is uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel, is met het Internet verbonden via een firewall en is bijgevolg niet toegankelijk voor het publiek. Bij uw bezoek aan de Oldelft Benelux worden er deeltjes informatie, cookies genaamd, op uw computer geplaatst om statistische informatie te verzamelen, zoals navigatiepaden, aantal bezoeken, klanten die terugkeren en aantal bezoeken per pagina. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens lezen op uw harde schijf. Wij gebruiken deze cookies om te bepalen hoe nuttig de informatie is die wij verstrekken en hoe gebruiksvriendelijk onze websites zijn. Oldelft Benelux deelt de informatie uit de cookies niet met andere niet- Oldelft Benelux entiteiten en verkoopt ze niet aan derden. Als u geen cookies van onze website wilt ontvangen kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u vraagt of u cookies aanvaardt en u ze kunt weigeren als uw browser deze vraag stelt. U kunt ook cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser. U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken, te corrigeren, aan te passen of te verwijderen via de aangepaste link bij uw profiel, of door hiervoor een verzoek te richten aan webmaster@oldelftbenelux.nl

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om ons in staat te stellen u de gevraagde informatie en diensten te verstrekken, of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode. Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd door Oldelft Benelux worden gewijzigd.

 

8. Handelsmerk

U mag de handelsmerken of logo’s van Oldelft Benelux of de Groep Canon op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande en aantoonbare toestemming van Oldelft Benelux.

 

9. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Nederlands recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

 

10. Auteursrecht

Copyright © Oldelft Benelux B.V. 2003-2016. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal of software dat zich op de Oldelft Benelux Websites bevindt, of op een met de Oldelft Benelux Websites verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oldelft Benelux.

 

 

Versie 1.0

Publicatiedatum: juni 2006

 

 

Wiltonstraat 41

3905 KW  Veenendaal

Nederland

 

info@oldelftbenelux.nl

tel: +31 318 583 400

fax: +31 318 583 401

http://oldelftbenelux.nl

Verstuur het bericht...

The server encountered an error.

Bericht ontvangen

Copyright Oldelft Benelux

Wij gebruiken cookies voor een goede werking van de website en om je een optimale ervaring te bieden. Klik op Doorgaan om cookies te accepteren en direct naar de site te gaan, of klik de link voor een gedetailleerde beschrijving van de soorten cookies en te kiezen of u deze cookies wilt accepteren tijdens een bezoek aan deze site. Informatie over cookies. Doorgaan